Sprzedaż nadwyżek z magazynu materiałów kamiennych i betonowych

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49 zaprasza do składania ofert cenowych na zakup nadwyżek materiałów pochodzących z odzysku, z inwestycji prowadzonych na terenie Wrocławia w postaci: kostki, złomu, krawężników, oporników i płyt kamiennych, kostki, słupków betonowych, podkładów żelbetowych i drewnianych, płytek chodnikowych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zakupem powyższych materiałów do składania pisemnych ofert, w zamkniętych kopertach, oznaczonych na zewnątrz logo oferenta.

Celem należytego zabezpieczenia wykonania umowy, podmiot zainteresowany nabyciem materiałów zobowiązany jest wpłacić wadium (dotyczy pozycji 1,2,3,4 i 7) w wysokości 5% wartości złożonej oferty.

Wadium należy wnieść w złotówkach na konto PKO BP S.A. 42 1020 5226 0000 6102 0416 7169 w terminie nie później niż do 07.12.2017.

Wadia wniesione przez podmioty, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostaną zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium złożone przez podmiot wybrany zostanie zaliczone na poczet ceny.
Wadium przepada w wypadku uchylania się od zapłacenia faktury w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu i odstąpienia przez Kupującego od warunków zaproponowanych w ofercie.

Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu kwoty przedstawionej w ofercie.
Oferta musi zawierać:
• proponowaną cenę jednostkową,
• asortyment zgodny z opisem jak w tabeli,
• zobowiązanie do odbioru materiałów w przypadku wyboru oferty w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania ofertowego,
• dowód wpłacenia wadium.

Oferty prosimy składać na piśmie, w zamkniętych kopertach, w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta: 53-633 Wrocław ul. Długa 49, w terminie do 08.12.2017. do godz. 09.30.
Otwarcie ofert nastąpi 08.12.2017r o godz.10.00 , w budynku „H” pokój nr 1.

Transport i załadunek znajduje się po stronie oferenta.
Wszelkie dodatkowe informacje na temat materiałów zadysponowanych do sprzedaży, można uzyskać telefonicznie pod nr 71/3760821.
Materiał można obejrzeć, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, na placu składowym przy ul. Długiej 49.
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zastrzega sobie prawo unieważnienia oferty sprzedaży bez podania przyczyn.