Abonamenty i identyfikatory w strefie płatnego parkowania

Abonamenty

Sprzedaż abonamentów parkingowych następuje wyłącznie po dokonaniu zapłaty:

  • w formie gotówkowej w kasie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu (budynek C),
  • lub bezgotówkowej (przelewem na rachunek bankowy nr: 81 1020 5226 0000 6402  0416  7193  w formie przedpłaty).

W przypadku przedpłaty w chwili sprzedaży abonamentu należność musi znajdować się na rachunku bankowym ZDiUM.

Po dokonaniu przedpłaty bądź wpłaty w kasie, w celu odebrania abonamentu oraz rachunku, należy udać się do pokoju nr 301 w budynku C.

Zakupu abonamentów P, PI, E oraz I można również dokonać w e-sklepie, dostępnym pod adresem: https://wroclaw.e-abonamenty.pl/

Rodzaje abonamentów:

abonament I – abonament dla mieszkańca strefy (warunkiem jest stałe lub czasowe zameldowanie w obrębie strefy i tytuł własności do pojazdu)
abonament P – abonament ogólnodostępny wydawany na numer rejestracyjny pojazdu dla strefy C
abonament PI – abonament ogólnodostępny wydawany na numer rejestracyjny pojazdu dla stref B i C łącznie

abonament N – abonament wydawany dla osoby niepełnosprawnej pracującej w strefie
abonament GK – abonament  wydawany dla służb komunalnych
abonament E – abonament  wydawany posiadaczom pojazdów hybrydowych i z napędem elektrycznym (świadectwa, homologacje).

Opłaty abonamentowe za postój pojazdów w strefie A
1) za abonament typu I (dla podstrefy I)
a) za jeden miesiąc 10 zł
b) za pół roku 50 zł
c) za rok 100 zł

2) za abonament typu N
a) za jeden miesiąc 10 zł,
b) za pół roku 50 zł,
c) za rok 100 zł.

3) za abonamenty typu GK (opłata łączna za postój w strefie A, B oraz C):
a) za jeden miesiąc 160 zł,
b) za pół roku 800 zł,
c) za rok 1600 zł.

4) za abonament typu E (ważny od 1 stycznia 2014r.)

a) za trzy dni – 1zł,
b) za jeden miesiąc – 10zł,
c) za pół roku – 50zł,
d) za rok – 100 zł.”
Abonament typu „E” potwierdza uprawnienie również do bezpłatnego parkowania w strefach B i C

Opłaty abonamentowe za postój pojazdów w strefie B
1) za abonament typu I (dla podstrefy II, III lub IV)
a) za jeden miesiąc 10 zł,
b) za pół roku 50 zł,
c) za rok 100 zł.

2) za abonament typu N
a) za jeden miesiąc 10 zł,
b) za pół roku 50 zł,
c) za rok 100 zł.

3) za abonament typu PI (opłata łączna za postój w strefie B oraz C):
a) za jeden miesiąc 320 zł,
b) za pół roku 1600 zł,
c) za rok 3200 zł.

4) za abonamenty typu GK (opłata łączna za postój w strefie A, B oraz C):
a) za jeden miesiąc 160 zł,
b) za pół roku 800 zł,
c) za rok 1600 zł.

Opłaty abonamentowe za postój pojazdów w strefie C
1) za abonament typu I (dla podsftrefy V, VI, VII, VIII lub IX)
a) za jeden miesiąc 10 zł,
b) za pół roku 50 zł,
c) za rok 100 zł.

2) za abonament typu N
a) za jeden miesiąc 10 zł,
b) za pół roku 50 zł,
c) za rok 100 zł.

3) za abonament typu P
a) za jeden miesiąc 110 zł,
b) za pół roku 550 zł,
c) za rok 1100 zł.

4) za abonament typu PI (opłata łączna za postój w strefie B oraz C):
a) za jeden miesiąc 320 zł
b) za pół roku 1600 zł
c) za rok 3200 zł

5) za abonamenty typu GK (opłata łączna za postój w strefie A, B oraz C):
a) za jeden miesiąc 160 zł,
b) za pół roku 800 zł,
c) za rok 1600 zł.

6) za identyfikator typu 0 – 0 zł.

7) za identyfikator typu H – 0 zł.

Szczegółowe zasady nabywania oraz zwrotu abonamentów

Informacja na temat płatności za abonamenty oraz miejsc sprzedaży abonamentów i wydawania identyfikatorów:

Sprzedaż abonamentów następuje wyłącznie po dokonaniu zapłaty w formie gotówkowej w kasach Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu (budynek C), lub bezgotówkowej (przelewem na rachunek bankowy nr: 81 1020 5226 0000 6402  0416  7193  w formie przedpłaty).
W przypadku przedpłaty w chwili sprzedaży abonamentu należność musi znajdować się na rachunku bankowym ZDiUM.
Po dokonaniu przedpłaty bądź wpłaty w kasie, w celu odebrania abonamentu oraz rachunku, należy udać się do pokoju nr 301 w budynku C.
Kasa ZDiUM (budynek C) jest czynna:

  • w środy w godzinach 10.00 – 17.00;
  • w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8.00 – 14.00;

3  – dniowe abonamenty typu E są do nabycia również w dwóch Punktach Informacji Turystycznej:

1. Centrum Informacji Turystycznej we Wrocławiu, ul. Rynek 14 – czynnym codziennie (od poniedziałku do niedzieli)
w sezonie letnim od godz. 9.00 do godz. 21.00,
w sezonie zimowym od godz. 9.00 do godz. 19.00,
2. Dolnośląskiej Informacji Turystycznej we Wrocławiu, ul. Sukiennice 12 – czynnej codziennie (od poniedziałku do niedzieli) od godz. 10.00 do godz. 18.00.

Identyfikatory

Identyfikatory „O” wydawane są nieodpłatnie, w pokoju nr 301 (budynek C),
w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach: 8 – 14, środy w godzinach: 10 – 17.

W strefach A, B i C wprowadzona została zerowa stawka opłaty za postój pojazdów samochodowych dla:

1) osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, których niepełnosprawność została potwierdzona:
a)   orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N, wydanym przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności, lub
b) orzeczeniem równoważnym wydanym przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności wydanym przed datą 23 sierpnia 2003 r., lub
c)   orzeczeniem równoważnym wydanym na podstawie przepisów szczególnych przez organy rentowe, lub
d)  legitymacją osoby niepełnosprawnej wydaną przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisem potwierdzającym znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N a także terminem jej obowiązywania.”
2) przedstawicieli ustawowych lub małżonków osób, o których mowa w pkt 1, kierujących pojazdem samochodowym tych osób, oznaczonym identyfikatorem „O” i przewożących tę osobę lub kierujących pojazdem samochodowym posiadanym na podstawie jednego z tytułów wymienionych w § 4 ust. 2 Uchwały RM nr XLIX/1437/10 ze zmianami, oznaczonym identyfikatorem „O” i przewożących tą osobę;

3) innych osób, niż wskazanych w pkt 2, kierujących pojazdem samochodowym osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, oznaczonym identyfikatorem „O” i przewożących osobę o obniżonej sprawności ruchowej lub kierujących pojazdem samochodowym posiadanym na podstawie jednego z tytułów wymienionych w § 4 ust.2 uchwały RM XLIX/1437/10 ze zmianami, wskazanym przez osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, oznaczonym identyfikatorem „O” i przewożących osobę o obniżonej sprawności ruchowej,

Zasady wydawania identyfikatorów „O”:
Dokumentami uprawniającymi do nabycia identyfikatora „O” jest przedłożenie przez osobę niepełnosprawną łącznie następujących dokumentów:
1) dowodu osobistego osoby niepełnosprawnej;
2) orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N, wydanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego wydanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności wydanego przed datą 23.08.2003 r. lub orzeczenia równoważnego wydanego na podstawie przepisów szczególnych przez organy rentowe, lub legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisem potwierdzającym stopień niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N a także terminem jej obowiązywania.
3) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego osoby niepełnosprawnej, z wpisem poświadczającym, że osoba niepełnosprawna posiada pojazd z tytułu własności, współwłasności, umowy leasingu lub umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu;
4) stosownej umowy, w przypadku posiadania pojazdu z tytułu umowy leasingu lub umowy kredytu na zakup samochodu,

W przypadku, gdy osobę niepełnosprawną reprezentuje pełnomocnik, osoba składająca wniosek, przedkłada wraz z dokumentami, o których mowa powyżej, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania osoby niepełnosprawnej.

Dokumentami uprawniającymi do nabycia identyfikatora „O” przez przedstawiciela ustawowego lub małżonka osoby niepełnosprawnej jest przedłożenie łącznie następujących dokumentów:
1)dowodu osobistego osoby niepełnosprawnej
2) dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela ustawowego lub małżonka osoby niepełnosprawnej, wydanego przez właściwy organ;
3) orzeczenia osoby niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N, wydanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności albo orzeczenia
równoważnego wydanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności wydane przed datą 23.08.2003 r. lub orzeczenia równoważnego wydanego na podstawie przepisów szczególnych przez organy rentowe, lub legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisem potwierdzającym stopień niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N a także terminem jej obowiązywania,
4) aktu urodzenia osoby niepełnosprawnej, jeżeli osoba pozostająca pod opieką jest małoletnia, aktu małżeństwa, jeżeli osoba niepełnosprawna jest małżonkiem lub prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego o ustanowieniu opieki, jeżeli osoba pozostająca pod opieką została ubezwłasnowolniona;
5) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego osoby niepełnosprawnej z wpisem poświadczającym, że osoba niepełnosprawna posiada pojazd z tytułu własności, współwłasności, umowy leasingu lub umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie;
6) stosownej umowy, w przypadku posiadania pojazdu z tytułu umowy leasingu lub umowy kredytu na zakup samochodu;
7) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego przedstawiciela ustawowego lub małżonka osoby niepełnosprawnej z wpisem poświadczającym, iż osoba ta posiada pojazd z tytułu własności, współwłasności, umowy leasingu lub umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku składania wniosku o wydanie identyfikatora „O” na pojazd samochodowy przedstawiciela ustawowego lub małżonka osoby niepełnosprawnej.

Dokumentami uprawniającymi do nabycia identyfikatora „O” dla osób innych, niż wskazanych powyżej jest przedłożenie łącznie następujących dokumentów:
1) dowodu osobistego,
2) dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek, wydany przez właściwy organ,
3) orzeczenia osoby niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N, wydanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego wydanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności wydanego przed datą 23.08.2003 r. lub orzeczenia równoważnego wydanego na podstawie przepisów szczególnych przez organy rentowe, lub legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisem potwierdzającym stopień niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N a także terminem jej obowiązywania,
4) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego osoby niepełnosprawnej z wpisem poświadczającym, że osoba niepełnosprawna posiada pojazd z tytułu własności, współwłasności, umowy leasingu lub umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie,
5) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego osoby składającej wniosek z wpisem poświadczającym, iż osoba ta posiada pojazd z tytułu własności, współwłasności, umowy leasingu lub umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku składania wniosku o wydanie identyfikatora „O” na pojazd samochodowy osoby składającej wniosek,
6) stosownej umowy, w przypadku posiadania pojazdu z tytułu umowy leasingu lub umowy kredytu na zakup samochodu,
7) oświadczenia osoby niepełnosprawnej wskazującego numer rejestracyjny pojazdu samochodowego osoby, której pojazd będzie oznaczony identyfikatorem „O” podczas jej przewożenia.

Uprawnionemu użytkownikowi drogi objętemu zerową stawką opłaty może być wydany tylko jeden identyfikator „O”.

Identyfikator „O” traci ważność z chwilą zmiany danych na podstawie, których został wydany lub z upływem terminu jego ważności.

W przypadku wymiany identyfikatora „O” na skutek zmiany danych, na podstawie których identyfikator „O” został wydany, uprawniony użytkownik drogi ma obowiązek zwrócić poprzednio otrzymany identyfikator „O”.

W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży identyfikatora „O” można nabyć nowy identyfikator „O” wyłącznie na ten sam pojazd, na niewykorzystany okres ważności identyfikatora „O”. Do wniosku o wydanie nowego identyfikatora „O” uprawniony użytkownik drogi przedkłada wraz z dowodem osobistym, oświadczenie o zniszczeniu, zagubieniu lub kradzieży uprzednio wydanego identyfikatora „O”.

Identyfikator H

W strefie B i C Strefy Płatnego Parkowania wprowadza się zerową stawkę opłat dla pojazdów elektrycznych oraz pojazdów hybrydowych, których emisja CO2 nie przekracza 100g/km.

Identyfikatory „H” wydawane są nieodpłatnie, w pokoju nr 301 (budynek C), w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach: 8 – 14, środy w godzinach: 10 – 17.

 

Dokumentem potwierdzającym, że ww. pojazd samochodowy objęty jest zerową stawką za postój jest identyfikator “H”.

1. Identyfikator „H” wydawany jest bezpłatnie na osobisty wniosek użytkownika pojazdu,

2.  Do nabycia identyfikatora „H” wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów:
1) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego z wpisem poświadczającym, że pojazd posiada napęd elektryczny bądź napęd hybrydowy;
2) świadectwo zgodności WE bądź świadectwo homologacji potwierdzające emisję CO2 w warunkach miejskich nie przekraczającą 100 g/km – w przypadku pojazdów hybrydowych.

3. Identyfikator „H” wydawany jest na numer rejestracyjny pojazdu spełniającego powyższe warunki na okres nie dłuższy niż 1 rok.

4. Identyfikator „H” traci ważność z chwilą zmiany danych, na podstawie których został wydany lub z upływem terminu jego ważności.

5.W przypadku wymiany identyfikatora „H” na skutek zmiany danych, na podstawie których identyfikator „H” został wydany, użytkownik pojazdu objętego zerową stawką opłaty ma obowiązek zwrócić poprzednio otrzymany identyfikator „H”.

6. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży identyfikatora „H” można nabyć nowy identyfikator „H” wyłącznie na ten sam pojazd, na niewykorzystany okres ważności identyfikatora „H”. Do wniosku o wydanie nowego identyfikatora „H” użytkownik pojazdu przedkłada, oświadczenie o zniszczeniu, zagubieniu lub kradzieży uprzednio wydanego identyfikatora „H”.