Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław

Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS.03.04.02-02-0008/16-00 z dnia 30.08.2017 r.

Źródło finansowania:
Oś priorytetowa
nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”
Działanie nr 3.4. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”
Poddziałanie nr 3.4.2. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt realizowany w formule partnerstwa:
Lider: Gmina Wrocław
Partnerzy: Gmina Długołęka i Gmina Kobierzyce

Opis projektu:
W ramach projektu planowane jest wybudowanie dróg dla rowerów na terenie trzech gmin wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektu Bike&Ride. Głównym celem Projektu jest redukcja niskiej emisji transportowej oraz poprawa transportowej mobilności mieszkańców w ramach kompleksowej strategii promowania i rozwoju transportu rowerowego na terenie Wrocławia oraz gmin Długołęka i Kobierzyce.

Projekt przewiduje zastosowanie rozwiązań zwiększających spójność istniejących sieci – system dróg rowerowych po realizacji Projektu uwzględni istniejące i realizowane w ramach Projektu drogi dla rowerów.

W ramach Projektu zostaną podjęte działania, które przyczynią się do powstania na terenie gmin partnerskich sprawnego systemu transportu rowerowego spełniającego warunki:

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

  • Całkowita wartość projektu: 56 924 921,60 PLN
  • Kwota dofinansowania projektu: 47 101 604,29 PLN
  • Całkowita wartość projektu dla Wrocławia: 44 099 921,60 PLN
  • Kwota dofinansowania dla Wrocławia: 36 663 774,30 PLN
  • Wkład własny Wrocławia: 7 436 147,30 PLN

Jednostka Gminy zaangażowana w realizację projektu: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta http://www.zdium.wroc.pl/ oraz Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. http://www.wi.wroc.pl/

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych: