Monitoring terenu ZDiUM

Informacja o danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego terenu Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO informujemy, że:

 • administratorem systemu monitoringu wizyjnego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu jest Zarząd Dróg i Utrzymania  Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49,  53-633 Wrocław, zwany dalej ZDiUM;
 • inspektorem ochrony danych w ZDiUM jest Jerzy Surowski, z którym można skontaktować się wysyłając e-maila na adres iod@zdium.wroc.pl;
 • monitoring wizyjny terenu zewnętrznego ZDIUM stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, interesantów, ochrony mienia, porządku oraz bezpieczeństwa pojazdów znajdującym się na terenie ZDiUM;
 • monitoring wizyjny prowadzony na korytarzach budynków ZDIUM stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i interesantów;
 • podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1. lit f RODO, a w szczególności art. 111 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
 • zarejestrowane dane pochodzą z kamer systemu monitoringu wizyjnego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy prowadzące serwis systemu;
 • zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące;
 • osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • zarejestrowane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.