Monitoring wizyjny systemu ITS

Informacja o danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego ITS

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO informujemy, że:

  • administratorem systemu monitoringu wizyjnego ITS jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, zwany dalej ZDiUM;
  • inspektorem ochrony danych w ZDiUM jest Jerzy Surowski, z którym można skontaktować się wysyłając e-maila na adres iod@zdium.wroc.pl;
  • monitoring stosowany jest celu zapewnienia bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz sprawności funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie Wrocławia, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1. lit e RODO;
  • zarejestrowane dane pochodzą z kamer monitoringu wizyjnego systemu ITS;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy prowadzące serwis IT systemu;
  • zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni;
  • osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • zarejestrowane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Rozmieszczenie kamer monitoringu przedstawione jest na poniższej mapce: