Dyspozytor ZDiUM – zgłaszanie awarii

UWAGA! Od dnia 27 czerwca służby dyspozytorskie ZDiUM pracują w nowej siedzibie – Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Strzegomskiej 148 we Wrocławiu.

Służby dyspozytorskie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta przez całą dobę przyjmują zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych oraz wewnętrznych, będących w Zarządzie ZDiUM.

Przyjmowane zgłoszenia dotyczą:

– ubytków w nawierzchniach jezdni i chodników;
– uszkodzonych elementów infrastruktury miejskiej i drogowej lub braków wyposażenia a w szczególności pokryw studzienek kanalizacyjnych (rewizyjnych) w jezdniach i chodnikach, uszkodzonych pojemników na odpady, ławek, barier, elementów segregacji ruchu, znaków drogowych, oznakowania informacyjnego (w tym tablic z nazwami ulic), słupów itp.;
– awarii sygnalizacji świetlnej;
– awarii oświetlenia ulicznego – brak oświetlenia, uszkodzone latarnie, słupy oświetleniowe;
– uszkodzonych, brudnych wiat przystankowych, braku ławek itp.;
– braku lub niewłaściwym oznakowaniu miejsca robót;
– innych nieprawidłowości w pasie drogowym dróg publicznych na terenie miasta, wymagających interwencji służb miejskich z wyłączeniem zdarzeń, przy których konieczne jest natychmiastowe działanie służb interwencyjnych (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe).

Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom ZDiUM realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi Zarząd ma zawarte stosowne umowy.

Uwaga! Zadania z zakresu utrzymania czystości i gospodarki odpadami z dniem 1 stycznia 2013 zostały przejęte przez Spółkę EKOSYSTEM.
Zgłoszenia dotyczące:
– przepełnionych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, braku pojemników na odpady;
– miejsc wymagających uprzątnięcia;
należy kierować bezpośrednio do Ekosystem (www.ekosystem.wroc.pl)


Przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych wyłącznie na podane numery:

 71 376 00 22

 19501

lub email: zgloszenia@zdium.wroc.pl

Uwaga! Adres dyspozytora służy wyłącznie do przyjmowania zgłoszeń bez możliwości udzielania odpowiedzi na zadawane pytania.

W celu uzyskania informacji dotyczących obszaru działania ZDiUM należy korzystać z adresu e-mail:  zdium@zdium.wroc.pl