Identyfikator 0 – identyfikator dla pojazdów osób niepełnosprawnych

W strefach A, B i C wprowadzona została zerowa stawka opłaty parkingowej dla:

1) osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, których niepełnosprawność została potwierdzona:
a)   orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N, wydanym przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności, lub
b) orzeczeniem równoważnym wydanym przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności wydanym przed datą 23 sierpnia 2003 r., lub
c)   orzeczeniem równoważnym wydanym na podstawie przepisów szczególnych przez organy rentowe, lub
d)  legitymacją osoby niepełnosprawnej wydaną przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisem potwierdzającym znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N a także terminem jej obowiązywania.”

2) przedstawicieli ustawowych lub małżonków osób, o których mowa w pkt 1, kierujących pojazdem samochodowym tych osób, oznaczonym identyfikatorem „O” i przewożących tę osobę lub kierujących pojazdem samochodowym posiadanym na podstawie jednego z tytułów wymienionych w § 4 ust. 2 Uchwały RM nr XLIX/1437/10 ze zmianami, oznaczonym identyfikatorem „O” i przewożących tę osobę;

3) innych osób, niż wskazanych w pkt 2, kierujących pojazdem samochodowym osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, oznaczonym identyfikatorem „O” i przewożących osobę o obniżonej sprawności ruchowej lub kierujących pojazdem samochodowym posiadanym na podstawie jednego z tytułów wymienionych w § 4 ust.2 uchwały RM XLIX/1437/10 ze zmianami, wskazanym przez osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, oznaczonym identyfikatorem „O” i przewożących osobę o obniżonej sprawności ruchowej,

Zasady wydawania identyfikatorów „0”:

Dokumentami uprawniającymi do nabycia identyfikatora „0” jest przedłożenie przez osobę niepełnosprawną łącznie następujących dokumentów:

1) dowodu osobistego osoby niepełnosprawnej,
2) orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N, wydanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego wydanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności wydanego przed datą 23.08.2003 r. lub orzeczenia równoważnego wydanego na podstawie przepisów szczególnych przez organy rentowe, lub legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisem potwierdzającym stopień niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N a także terminem jej obowiązywania.
3) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego osoby niepełnosprawnej, z wpisem poświadczającym, że osoba niepełnosprawna posiada pojazd z tytułu własności, współwłasności, umowy leasingu lub umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu;
4) stosownej umowy, w przypadku posiadania pojazdu z tytułu umowy leasingu lub umowy kredytu na zakup samochodu,

W przypadku, gdy osobę niepełnosprawną reprezentuje pełnomocnik, osoba składająca wniosek, przedkłada wraz z dokumentami, o których mowa powyżej, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania osoby niepełnosprawnej.
Dokumentami uprawniającymi do nabycia identyfikatora „0” przez przedstawiciela ustawowego lub małżonka osoby niepełnosprawnej jest przedłożenie łącznie następujących dokumentów:
1)  dowodu osobistego osoby niepełnosprawnej
2) dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela ustawowego lub małżonka osoby niepełnosprawnej, wydanego przez właściwy organ;
3) orzeczenia osoby niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N, wydanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności albo orzeczenia
równoważnego wydanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności wydane przed datą 23.08.2003 r. lub orzeczenia równoważnego wydanego na podstawie przepisów szczególnych przez organy rentowe, lub legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisem potwierdzającym stopień niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N a także terminem jej obowiązywania,
4) aktu urodzenia osoby niepełnosprawnej, jeżeli osoba pozostająca pod opieką jest małoletnia, aktu małżeństwa, jeżeli osoba niepełnosprawna jest małżonkiem lub prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego o ustanowieniu opieki, jeżeli osoba pozostająca pod opieką została ubezwłasnowolniona;
5) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego osoby niepełnosprawnej z wpisem poświadczającym, że osoba niepełnosprawna posiada pojazd z tytułu własności, współwłasności, umowy leasingu lub umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie;
6) stosownej umowy, w przypadku posiadania pojazdu z tytułu umowy leasingu lub umowy kredytu na zakup samochodu;
7) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego przedstawiciela ustawowego lub małżonka osoby niepełnosprawnej z wpisem poświadczającym, iż osoba ta posiada pojazd z tytułu własności, współwłasności, umowy leasingu lub umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku składania wniosku o wydanie
identyfikatora „O” na pojazd samochodowy przedstawiciela ustawowego lub małżonka osoby niepełnosprawnej.

Dokumentami uprawniającymi do nabycia identyfikatora „0” dla osób innych, niż wskazanych powyżej jest przedłożenie łącznie następujących dokumentów:
1)  dowodu osobistego osoby niepełnosprawnej
2) dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek, wydany przez właściwy organ;
3) orzeczenia osoby niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N, wydanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności albo orzeczenia
równoważnego wydanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności wydanego przed datą 23.08.2003 r. lub orzeczenia równoważnego wydanego na podstawie przepisów szczególnych przez organy rentowe, lub legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisem potwierdzającym stopień niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N a także terminem jej obowiązywania,
4) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego osoby niepełnosprawnej z wpisem poświadczającym, że osoba niepełnosprawna posiada pojazd z tytułu własności, współwłasności, umowy leasingu lub umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie;
5) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego osoby składającej wniosek z wpisem poświadczającym, iż osoba ta posiada pojazd z tytułu własności, współwłasności, umowy leasingu lub umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku składania wniosku o wydanie identyfikatora „0” na pojazd samochodowy osoby składającej wniosek;
6) stosownej umowy, w przypadku posiadania pojazdu z tytułu umowy leasingu lub umowy kredytu na zakup samochodu;
7) oświadczenia osoby niepełnosprawnej wskazującego numer rejestracyjny pojazdu samochodowego osoby, której pojazd będzie oznaczony identyfikatorem „O” podczas jej przewożenia.

Uprawnionemu użytkownikowi drogi objętemu zerową stawką opłaty może być wydany tylko jeden identyfikator „0”.

Identyfikator „0” traci ważność z chwilą zmiany danych na podstawie, których został wydany lub z upływem terminu jego ważności.

W przypadku wymiany identyfikatora „0” na skutek zmiany danych, na podstawie których identyfikator „0” został wydany, uprawniony użytkownik drogi ma obowiązek zwrócić poprzednio otrzymany identyfikator „0”.

W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży identyfikatora „0” można nabyć nowy identyfikator „0” wyłącznie na ten sam pojazd, na niewykorzystany okres ważności identyfikatora „0”. Do wniosku o wydanie nowego identyfikatora „0” uprawniony użytkownik drogi przedkłada wraz z dowodem osobistym, oświadczenie o zniszczeniu, zagubieniu lub kradzieży uprzednio wydanego identyfikatora „0”.

Identyfikatory „0” wydawane są nieodpłatnie, w pokoju nr 301 – budynek C,

pn, wt, czw., pt: w godzinach 8 – 14, środy w godzinach 10 – 17.