Odbiory i przyjęcia do eksploatacji nowo wykonanych jezdni i chodników

Zespół ds. Odbiorów dokonuje odbiorów i przyjęć do eksploatacji nowo wykonanych nawierzchni jezdni i chodników:
– inwestor obowiązany jest złożyć Biurze Obsługi Klienta pismo o zakończeniu wykonywanych robót lub wysłać je faksem na numer 71 355 08 66;
– pracownik ZDiUM wyznaczy termin i miejsca dokonania odbioru prac;
– inwestor do odbioru powinien mieć przygotowany operat kolaudacyjny, m. in. stosowne dokumenty: dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy, dokumentację powykonawczą, dokumentację geodezyjną, atesty na wbudowane materiały.