Oferta zajęcia drogi wewnętrznej

Do oferty należy dołączyć:

1)    zestawienie elementów zajęcia pasa drogowego,
2)    uzgodniony w ZDiUM projekt organizacji ruchu zastępczego oraz sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, uwzględniający istniejące oznakowanie pionowe wraz z innymi elementami w obszarze planowanych prac (np. wiata przystankowa autobus – tramwaj, urządzenia zabezpieczające ruch pieszych między innymi: słupki przeszkodowe, bariery łańcuchowe, słupki kamienne, słupy sygnalizacji ulicznej, ławki, drzewa, żywopłoty i gazony),
3)    uzgodniony w ZDiUM projekt odbudowy nawierzchni pasa drogowego po robotach rozkopowych, jeżeli będą wykonywane,
4)    plan sytuacyjny z zaznaczonym przebiegiem urządzeń – sieci/przyłączy, innych urządzeń, oraz plan sytuacyjny z projektem technicznym organizacji ruchu zastępczego, zgodnie z wnioskowanym etapem, fazą robót, sporządzony w 4 egzemplarzach,
5)    harmonogram robót zawierający takie dane jak: kolejne fazy robót, w szczególności dotyczące odbudowy poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni jak również zakresu odtworzenia pasa drogowego,
6)    decyzja – Pozwolenie na budowę lub przyjęcie zgłoszenia przez Urząd Miejski Wrocławia – Wydział Architektury i Budownictwa lub (w przypadku umieszczania przyłączy, działając w oparciu o przepisy art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane) mapa do celów projektowych
z naniesionym przebiegiem trasy przyłącza, uzgodniona z właścicielem sieci oraz opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej Urzędu Miejskiego Wrocławia do uzgodnionej dokumentacji projektowej,
7)    uzgodnienie w ZDiUM lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązanego
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym,
8)    oświadczenie Inwestora lub potwierdzenie przyjęcia zlecenia na wykonanie badań laboratoryjnych zagęszczenia gruntu,
9)    kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy (np. wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON oraz NIP, a w przypadku osoby fizycznej PESEL
10)    pełnomocnictwo udzielone przez inwestora, w przypadku, gdy inwestora reprezentuje pełnomocnik oraz kserokopię dowodu/dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa.

Podstawa prawna:
1. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
2. Zarządzenie nr nr 1461 Prezydenta Wrocławia z dnia 30.05.2011r.

Pliki do pobrania: