Przebudowa poniemieckiej ścieżki rowerowej na ul. Powstańców Śląskich

Budowa ścieżki obejmuje odcinek od ul. Swobodnej w ciągu ul. Powstańców Śląskich aż do ul. Sudeckiej. Jako pierwszy powinien być gotowy odcinek od Swobodnej do Radosnej, ale zadecydują o tym warunki pogodowe w najbliższych tygodniach.
Prace drogowe trwają na rondzie po obydwu stronach torowiska i właśnie rozpoczęły się zajęciem jezdni u wlotu ul. Powstańców Śląskich do Swobodnej. Przebudowa drogi poniemieckiej ( na której obecnie parkują samochody) rozpocznie się jak tylko ustabilizują się warunki pogodowe.

Pas przeznaczony do prawoskrętu przy markecie EPI będzie – po przebudowie  – pełnił rolę pasa rowerowego.
Na dalszym odcinku ścieżka poprowadzona ma być w istniejącej poniemieckiej drodze.

Inwestycję wykonuje firma Rotomat, jej koszt przekroczy 987 000 zł.
Odcinek od Swobodnej do Radosnej jest wykonywany w ramach WBO 2014, druga część zadania – od Radosnej do Sudeckiej finansowana jest z miejskiego programu rowerowego.

Cel inwestycji
Ulica Powstańców Śląskich na wspomnianym odcinku jest bardzo mocno obciążona ruchem rowerowym i odbudowa istniejącej trasy poniemieckiej pomoże odciążyć stronę zachodnią. Nowa trasa poprawi również komfort jazdy w okolicach ronda.

Pl. Powstańców Śląskich
W ramach zadania poprowadzono po obu stronach torowiska tramwajowego za  istniejącymi pasami krzewów dwukierunkowe drogi rowerowe o nawierzchni bitumicznej szerokości 2,00 m – strona wschodnia i 2,50 m – strona zachodnia w miejscach istniejących nawierzchni gruntowych oraz rynsztoków z kostki kamiennej granitowej.  Dla ścieżki po stronie wschodniej zaprojektowano przejazd rowerowy wraz z korektą przejścia dla pieszych.
Ścieżkę rowerową zlokalizowaną po stronie zachodniej połączono z istniejącą infrastrukturą rowerową i przejazdem przez rondo.

Odcinek od pl. Powstańców Śląskich do ul. Wielkiej

Za przejazdem przez jezdnię ronda projektowaną drogę rowerową szerokości 1,50 m poprowadzono wzdłuż krawędzi jezdni i istniejącego krawężnika aż za istniejący peron autobusowy. Z uwagi na bardzo zły stan nawierzchni tego odcinka przewidziano wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej drogi rowerowej wraz z całą konstrukcją oraz kompleksowy remont nawierzchni chodnika, przejścia dla pieszych oraz powierzchni peronu autobusowego.
Wyznaczono pas postojowy na jezdni szerokości 2,50 m kosztem zwężenia pasów ruchu dla samochodów. Na odcinku od peronu autobusowego do ul. Wielkiej z uwagi na znaczne zdewastowanie pobocza bitumicznego i zieleńca przez parkujące ukośnie samochody przewidziano ustawienie nowego obrzeża betonowego wzdłuż zieleńca oraz remont cząstkowy nawierzchni drogi rowerowej na powierzchni ok. 60% polegający na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej i ułożeniu nowej nakładki z betonu asfaltowego.
Przewidziano również renowację istniejącego rozjeżdżonego przez samochody trawnika.  W rejonie skrzyżowania z ul. Wielką pas rowerowy wprowadzono na jezdnię na pas do jazdy „w prawo”. Ruch rowerowy na tym odcinku do płaszczyzny skrzyżowania odbywać się będzie po wspólnym pasie z ruchem samochodowym. W miejscu przejścia wydzielonej drogi rowerowej na jezdnię przewidziano wykonanie wyspy nakładanej z plastikowych elementów prefabrykowanych. Na podstawie wytycznych i zaleceń Zarządzającego ruchem oraz przekazanych pomiarów ruchu zrezygnowano z jednego pasa do jazdy „w lewo” na przedmiotowym wlocie. Przez płaszczyznę skrzyżowania wyznaczono drogę rowerową szerokości 1,50 m w kolorze czerwonym.

Odcinek od ul. Wielkiej do ul. Zaolziańskiej
Za skrzyżowaniem z ul. Wielką na wysokości przejścia dla pieszych istniejącą jezdnię poszerzono o ok. 40 cm tak aby zachować wraz z wyznaczonym pasem rowerowym szerokość pasów dla samochodów min. 3,00 m. Przewidziano tutaj przestawienie istniejącego krawężnika kamiennego na długości ok. 19 m. oraz przełożenie fragmentu nawierzchni chodnika.
Drogę rowerową ponownie wprowadzono w istniejącym pas pobocza bitumicznego.
Szerokość 1,50 m ścieżki na istniejącym poboczy bitumicznym wyznaczono linią krawędziową P-2b. Na skrzyżowaniu z ul. Radosną przewidziano wykonie osygnalizowanego przejazdu rowerowego. Przez płaszczyznę skrzyżowania wyznaczono przejazd rowerowy szerokości 1,50 m w kolorze czerwonym.
Na odcinku od ul. ul. Radosnej do ul. Zaolziańskiej wyznaczono pas postojowy  a jezdni szerokości 2,50 m kosztem zwężenia pasów ruchu dla samochodów. W rejonie ul. Radosnej z uwagi na kolizję z drogą rowerową konieczna jest lokalna przebudowa 3 istniejących murków z kostki kamiennej.
Na ul. Zaloziańskiej projektowaną drogę rowerową prowadzono jako oznakowany przejazd rowerowy. W dalszej części, aż do końca poniemieckiej drogi rowerowej pas rowerowy prowadzony jest poza jezdnią. W rejonie przejścia dla pieszych przy peronach tramwajowych na wysokości budynku nr 28-30 z uwagi na konieczność dojścia istniejącą rampą do przejścia dla pieszych przewidziano na odcinku ok. 18 m wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego znakiem C13/16 oraz wymianę nawierzchni na długości przejścia dla pieszych na nawierzchnię bitumiczną. Na wysokości zjazdu pomiędzy budynkiem 28-30 a budynkiem Izby Skarbowej pas rowerowy sprowadzono na jezdnię. Przed włączeniem drogi rowerowej poza jezdnią na pas rowerowy na jezdnię podobnie jak w przypadku ul. Wielkiej przewidziano wykonanie wyspy nakładanej z plastikowych elementów
prefabrykowanych.
Z uwagi na nawierzchnię z kostki kamiennej zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wyznaczonego pasa rowerowego wraz z wymianą konstrukcji na szerokości 1,75 m, aż do dowiązania się do istniejącej nawierzchni bitumicznej w rejonie skrzyżowania z ul. Swobodną.
W rejonie ul. Swobodnej zlikwidowano nienormatywny pas dla relacji prawoskrętnych kosztem poszerzenia istniejącego pasa zieleni. W celu poszerzenia jezdni na wlocie przewidziano maksymalną korektę krawężnika wyspy segregującej ruch o ok. 0,50 m. Przejazd pasa rowerowego przez skrzyżowanie z ul. Swobodną poprowadzono podobnie jak na ul. Wielkiej na zasadach ogólnych jak dla prowadzenia ruchu samochodowego. Przez płaszczyznę skrzyżowania wyznaczono drogę rowerową szerokości 1,50 m w
kolorze czerwonym.

Rozwiązania usprawniające ruch rowerowy
W ramach zadania zaprojektowano następujące rozwiązania usprawniające ruch
rowerowy:

  • pasy rowerowe na jezdni
  • pas rowerowy/ścieżka rowerowa wyznaczona w istniejącym poboczu bitumicznym
  • prowadzenie niezależnych bitumicznych dróg rowerowych poza jezdnią
  • przejazdy rowerowe
  • wspólny pas dla samochodów i rowerów oznakowany znakiem informującym o
    dopuszczeniu ruchu rowerowego na pasie ogólnym „sierżant”.