Regulamin udostępniania terenu pl. Wolności organizatorom imprez plenerowych

 

Regulamin udostępniania terenu pl. Wolności
organizatorom imprez plenerowych

 

  1. Na terenie placu wyklucza się sytuowanie namiotów i hal namiotowych z wyjątkiem imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Gminę Wrocław.
  2. Na palcu obowiązują następujące normy w zakresie obciążeń:

1)  na terenie placu można ustawiać wolnostojące konstrukcje, w tym sceniczne, pod warunkiem, że obciążenie całkowite od takich konstrukcji nie przekroczy 15 kN/m²;

2)  obciążenie tłumem ludzi oraz składowaniem tymczasowych konstrukcji i instalacji scenicznych na nawierzchni placu wynosi do 7,5 kN/m²;

3)  na teren placu możliwy jest wjazd pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej do 3,5 t.

  1. Przed imprezą plenerową organizatorzy imprez plenerowych zobowiązani są do wykonania inwentaryzacji stanu technicznego nawierzchni placu w formie dokumentacji fotograficznej lub filmowej na płycie CD, którą należy bezzwłocznie przekazać do ZDiUM przed udostępnieniem placu.
  2. Do przewozu elementów sceny i innych konstrukcji należy wykorzystywać lekki sprzęt (np. wózki widłowe), przy czym niedopuszczalne jest wykonywanie gwałtownych manewrów: skrętu, nawracania, hamowania i ruszania oraz opuszczania wideł bezpośrednio na nawierzchnię placu.
  3. Montaż sceny lub innych konstrukcji należy wykonać bez ingerencji w istniejącą nawierzchnię placu. Przy montażu sceny, pod metalowe elementy podporowe należy stosować podkładki drewniane lub gumowe odpowiedniej grubości i powierzchni. Wydzielony teren montażu sceny należy prawidłowo wygrodzić i oznakować.
  4. Wszelkie koszty związane z eksploatacją udostępnianego terenu placu i ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich, ponosi organizator imprezy.
  5. Organizatorzy imprez zobowiązani są do usunięcia i naprawy wszelkich szkód wyrządzonych w udostępnionym mieniu na zasadach ogólnych, co nie wyklucza dochodzenia przez Gminę Wrocław dalej idącego odszkodowania.
  6. Do naprawy uszkodzonej nawierzchni placu należy wykorzystać pełnowartościowe materiały, jakie zostały użyte do budowy nawierzchni placu.