REKLAMACJE/ ZASTRZEŻENIA

Szanowni Państwo!
W celu sprawnego załatwienia Państwa sprawy dotyczącej wystawionego zawiadomienia o pobraniu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania we Wrocławiu, informujemy:

1)  zastrzeżenia do wystawionego zawiadomienia np. w sytuacji, gdy opłata za postój pojazdu została należycie uiszczona,  należy wnosić pisemnie bądź za pośrednictwem elektronicznej platformy EPUAP.
Dopuszczalne jest wniesienie wniosku drogą elektroniczną na adres e-mail zdium@zdium.wroc.pl, pod warunkiem, że do wniosku załączone będzie podpisane zeskanowane pismo zawierające imię i nazwisko, adres składającego wniosek oraz oświadczenie o byciu właścicielem lub użytkownikiem pojazdu. W treści każdego odwołania prosimy wskazać również numer dokumentu (zawiadomienia/upomnienia) oraz numer rejestracyjny pojazdu.

Odpowiedzi udzielane są w terminie jednego miesiąca od daty zarejestrowania korespondencji.

2) wnioski o udzielenie ulgi dotyczące umorzenia należności, rozłożenie jej na raty bądź prolongaty terminu zapłaty należy składać na adres:

Prezydent Wrocławia
Urząd Miejski
Wydział Inżynierii Miejskiej
ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

3) w przypadku zbycia pojazdu, na który wystawione zostało upomnienie, w celu zmiany zobowiązanego niezbędne jest przedstawienie  umowy kupna-sprzedaży pojazdu potwierdzonej pieczęcią urzędu właściwego do zgłoszenia zmiany właściciela pojazdu.
Korespondencję w przedmiotowej sprawie należy wnosić pisemnie bądź za pośrednictwem elektronicznej platformy EPUAP.
Dopuszczalne jest wniesienie wniosku drogą elektroniczną na adres e-mail zdium@zdium.wroc.pl, pod warunkiem, że do wniosku wraz ze skanem w/w umowy kupna – sprzedaży, załączone zostanie  podpisane zeskanowane pismo zawierające imię i nazwisko oraz adres składającego wniosek o zmianę zobowiązanego.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ZDiUM znajduje się na platformie ePUAP: http://epuap.gov.pl/
Korzystanie z niej wymaga założenia konta-profilu zaufanego na platformie.
Jak korzystać z ePUAP: http://bip.zdium.wroc.pl/?id=6
System generuje dla nadawcy potwierdzenie otrzymania pisma przez ZDiUM.

email: zdium@zdium.wroc.pl

Uwaga! System pocztowy nie generuje dla nadawcy potwierdzenia otrzymania maila, jeśli takowe jest nadawcy potrzebne musi skorzystać z platformy ePUAP.