Strefa 18 ton

WNIOSKI O ZEZWOLENIE NA WJAZD DO WROCŁAWIA DLA POJAZDÓW POWYŻEJ 18 ton DMC WYDAJE URZĄD MIEJSKI, WYDZIAŁ INŻYNIERII MIEJSKIEJ, DZIAŁ ZARZĄDZANIA RUCHEM:

http://bip.um.wroc.pl/cases/content/8438

Należy składać je na następujący adres:

Wydział Inżynierii Miejskiej
Dział Zarządzania Ruchem
ul. G. Zapolskiej 4
IV piętro, pok. 405

Zasady wjazdu do Wrocławia dla pojazdów ciężarowych powyżej 18t dmc.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. zaostrzeniu ulegają zasady wjazdu do Wrocławia pojazdów powyżej 18t DMC:

–  obowiązują nowe przedziały czasowe zezwalające na wjazd samochodów ciężarowych powyżej 18 ton DMC (4:00-6:00; 9:00-11:00; 20:00-22:00)
–  tranzyt, czyli przejazdy  bez wskazania punktu docelowego na terenie miasta Wrocławia należy realizować z wykorzystaniem Autostradowej Obwodnicy Wrocławia
–  wydane dotychczas zezwolenia na niestosowanie się do znaków B-5 zachowują swoją moc obowiązywania przez okres na jaki zostały wydane.

wjazdwroclawstyczen2012

Podstawa prawna:

* Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.);
* Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 533/11 z dnia 23 lutego 2011r w sprawie organizacji ruchu we Wrocławiu dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton.
* Zarządzenie Nr 3980/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 7 marca 2012 roku zmieniające zarządzenie nr 533/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie organizacji ruchu we Wrocławiu dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton.
Informacje ogólne:

W przypadku docelowego miejsca podróży zlokalizowanego w obrębie strefy 18 ton, Wydział Inżynierii Miejskiej wydaje zezwolenia na niestosowanie się do znaków B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 t) zlokalizowanych w ciągu: al. Brucknera, ul. Średzkiej, ul. Żmigrodzkiej, al. Karkonoskiej, ul. Opolskiej.

Przypominamy, że w marcu 2011 roku w ciągu dróg krajowych wprowadzono oznakowanie zakazujące wjazdu do miasta w godzinach szczytu komunikacyjnego i w godzinach nocnych tj.: 6:00-9:00, 13:00-19:00, 22:00-4:00.

Znaki zakazu wjazdu w w/w godzinach umieszczone są:

–    na ul. Karkonoskiej.mapa stref 18 t

–    na ul. Opolskiej,

–    na al. Jana III Sobieskiego,

–    na ul. Żmigrodzkiej,

–    na ul. Średzkiej.

ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA WJAZD DO WROCŁAWIA DLA POJAZDÓW POWYŻEJ 18 ton DMC

1. Zezwolenia wydawane są na wniosek posiadacza pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton.
2. Posiadacz zezwolenia jest uprawniony do niestosowania się do znaków B-5  (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18t) zamontowanych na wjazdach do Wrocławia w ciągu: al. Jana III Sobieskiego, ul. Średzkiej, ul. Żmigrodzkiej, al. Karkonoskiej, ul. Opolskiej a wyszczególnionych w zezwoleniu.
3. Zezwolenie umieszcza się za szybą pojazdu w lewym dolnym rogu.
Kontrolę prawidłowości stosowania w/w zezwoleń prowadzą odpowiednie organy, uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
4. Zezwolenia wydaje się:
1)    na konkretny pojazd ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton, identyfikowany na podstawie jego numeru rejestracyjnego;
2)    bez wskazania konkretnego pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton, którego dotyczyłoby zezwolenie, jeżeli wnioskodawca wykaże we wniosku o wydanie zezwolenia, że posiada więcej niż 50 pojazdów, a w chwili składania wniosku nie ma on możliwości jednoznacznego wskazania konkretnego pojazdu, którego miałoby dotyczyć zezwolenie.
5. Wniosek o wydanie zezwolenia dostępny jest na stronach internetowych: www.wroclaw.pl oraz www.zdium.wroc.pl.
6. Wniosek o wydanie zezwolenia składa się w sekretariacie Wydziału Inżynierii Miejskiej (p. 405 przy ul. Zapolskiej 2/4; 50-032 Wrocław), tel. kontaktowy (71)7777794.
 7. Zezwolenia wydaje się na podstawie złożonych wniosków, w przypadkach uzasadnionych koniecznością:
 a) nieprzerwanego funkcjonowania:
 – instytucji zajmujących się ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności jednostek ratowniczych, szpitali, przychodni i schronisk,
– służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i funkcjonowanie jednostek administracji państwowej,
– instytucji i podmiotów świadczących usługi komunalne na terenie Wrocławia.
 b) zapewnienia ciągłości procesów technologicznych przy realizacji inwestycji na terenie Wrocławia,
 c) zapewnienia przewozu paliw płynnych, towarów i materiałów szybko psujących się oraz żywego inwentarza do placówek usytuowanych na terenie Wrocławia,
 d) zapewnienia bieżącej realizacji usług polegających na dostawach przesyłek tj. podmiotom świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe na terenie Wrocławia,
 e) zapewnienia dojazdu do bazy transportowej (miejsca garażowania) na terenie Wrocławia,
8. Decyzję o wydaniu zezwolenia podejmuje się  na podstawie dokumentów złożonych przez wnioskodawcę, po spełnieniu kryteriów określonych w punkcie 5.
9. Za wydanie zezwolenia nie pobiera się opłaty.
10. Zezwolenie jest ważne przez okres na nim określony.
11. Zezwolenie traci ważność z upływem okresu na nim wskazanego, a także z chwilą zmiany którejkolwiek z danych, określonych we wniosku.
12. Wydanie nowego zezwolenia następuje za uprzednim zwrotem poprzedniego.
13. W przypadku utraty zezwolenia lub uszkodzenia uniemożliwiającego jego dalsze użycie, nowe zezwolenie może być wydane dopiero po złożeniu przez wnioskodawcę stosownego oświadczenia o utracie lub uszkodzeniu poprzedniego zezwolenia.
 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w terminie przewidzianym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
 
Wnioski do pobrania: