Udostępnianie terenów w zarządzie ZDiUM inwestorom zewnętrznym

W celu zajęcia pasa drogowego pod realizowaną inwestycję, Inwestor zobowiązany jest zwrócić się do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z ofertą o zawarcie umowy przewidzianą przepisem z art. 16, który stanowi iż:
„Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg, określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej.”
lub umowy użyczenia dla której podstawę stanowi art. 22 o treści:
„Zarząd drogi sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntami w pasie drogowym. Grunty, o których mowa zarząd drogi może oddawać w najem, dzierżawę albo je użyczać, w drodze umowy, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu.
Zarząd drogi może pobierać z tytułu najmu lub dzierżawy opłaty w wysokości ustalonej w umowie (…)”

ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.).

W przypadku, gdy inwestycja obejmuje działki nie będące własnością Gminy Wrocław i  nie pozostające z zarządzie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, Inwestor przed przystąpieniem do zawarcia umowy, zobowiązany jest uregulować stan prawny działek, na których zlokalizowana jest planowana inwestycja, tj.:
a)  działki będące własnością Inwestora:
– należy wykonać geodezyjny podział nieruchomości zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, przekazać wydzieloną działkę na własność Gminy Wrocław;
b) działki, należące do innej jednostki organizacyjnej, a nie będące we władaniu Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta:
–  należy wystąpić do właściwej jednostki organizacyjnej Miasta Wrocław władającej działkami objętymi inwestycją o przeniesienie zarządu protokółem przekazania działek na rzecz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Nie uregulowanie stanu prawnego działek będzie skutkowało odmową podpisania umowy przez ZDiUM oraz odmową wydania pasa drogowego pod realizację inwestycji.

Do oferty o zawarcie umowy użyczenia w celu uzyskania pozwolenia na budowę, należy załączyć:
a) ofertę o zawarcie umowy użyczenia (oferta do pobrania na stronie internetowej),
b) aktualny wypis i wyrys z ewidencji rejestru gruntów z Zarządu Geodezji, Kartografii  i Katastru Miejskiego we Wrocławiu,
c) projekt budowlany branży drogowej wraz z uzgodnieniem ZDiUM, uzgodnienie projektowanej zieleni z Zarządem Zieleni Miejskiej we Wrocławiu oraz wszystkie uzgodnienia z administratorami sieci infrastruktury podziemnej występujących w rejonie planowanej inwestycji,
d)  kosztorys szacunkowy netto realizowanej inwestycji,
e) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego status prawny Inwestora  (wypis właściwego rejestru lub zaświadczenie o wypisie do ewidencji działalności gospodarczej),
f)  kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym NIP,
g) pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, w przypadku gdy Inwestora reprezentuje pełnomocnik.

Do oferty o zawarcie umowy użyczenia po uzyskaniu pozwolenia na budowę i w celu przekazania terenu pod realizację inwestycji należy załączyć:
a)  ofertę o zawarcie umowy użyczenia (oferta do pobrania na stronie internetowej),
b) aktualny wypis i wyrys z ewidencji rejestru gruntów z Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu,
c)  projekt budowlany branży drogowej wraz z uzgodnieniem ZDiUM, uzgodnienie projektowanej zieleni z Zarządem Zieleni Miejskiej we Wrocławiu oraz wszystkie uzgodnienia z administratorami sieci infrastruktury podziemnej występujących w obrębie  planowanej inwestycji,
d)  pozwolenie na budowę dla realizowanej inwestycji lub zgłoszenie robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu,
e)   projekt zastępczej i docelowej organizacji ruchu zaopiniowany w ZDiUM oraz zatwierdzony w Wydziale Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia,
f)  kosztorys szacunkowy netto realizowanej inwestycji,
g)  kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego status prawny Inwestora (wypis właściwego rejestru lub zaświadczenie o wypisie do ewidencji działalności gospodarczej),
h)  kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym NIP,
i)   pełnomocnictwo Inwestora, w przypadku gdy Inwestora reprezentuje pełnomocnik.

Wszystkie dokumenty złożone w kopiach, kserokopiach, odpisach należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. 

Po zawarciu stosownej umowy należy wystąpić z wnioskiem o protokolarne przekazanie pasa drogowego pod realizację inwestycji (wniosek do pobrania na stronie internetowej).

Do pobrania: