Uwaga operatorzy sieci podziemnych!

Uwaga inwestorzy zamierzeń inwestycyjnych niezwiązanych z gospodarką drogową, operatorzy sieci uzbrojenia podziemnego, których realizacja wymagać będzie zajęcia pasa drogowego!

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, realizując obowiązki zarządcy drogi wynikające z przepisów art. 20 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., Nr 19, poz. 460, w zakresie koordynacji robót w pasie drogowym oraz w zakresie wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobierania opłat z tego tytułu, przyjmuje zgłoszenia inwestorów o planowanych na 2017 rok pracach wymagających zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 

Zgłoszenia powyższe niezbędne są celem sporządzenia planu koordynacyjnego robót w pasie drogowym dróg publicznych i wewnętrznych na 2017 r.
Nie zgłoszenie przez inwestora planowanych na 2017 r. robót wymagających zajęcia pasa drogowego, może skutkować odmową wydania zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.Zgłoszenia należy kierować pisemnie, na adres:Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – Wydział Ochrony Pasa Drogowego, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław
w terminie do 31 grudnia 2016 r.Zgłoszenie powinno zawierać, w szczególności:
1)    nazwę i siedzibę inwestora występującego o zajęcie pasa drogowego;
2)    cel zajęcia i rodzaj planowanych robót;
3)    lokalizację – opis pasa drogowego (nazwę i odcinek ulicy, nr działki, AM, obręb);
4)    wielkość zajęcia i rodzaj elementu pasa drogowego( jezdnia,chodnik,zieleń i inne);
5)    planowany okres zajęcia pasa drogowego;
6)    osobę do kontaktów (imię i nazwisko, nr telefonu).