... Ogłoszenia (773)
Left_menu_07 Left_menu_09 Mapa


Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy

Do wniosku należy dołączyć:

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji oraz wymiary reklamy i jej szata graficzna. *(w/w plan sytuacyjny można uzyskać w Zarządzie Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Biuro Katastru Miejskiego al. Marcina Kromera 44, tel. 071 327-21-51)

2. Zezwolenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu na lokalizację reklamy w pasie drogowym nr...................................z dnia ......................................

3. Opinia Koordynatora Projektu Plastycznego Wystroju Miasta pl. Nowy Targ 1/8 ,tel.071-777-93-58.

4. Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na umieszczenie reklamy na zabytku –Biuro MKZ,
ul. Bernardyńska 5 ,tel.071-777-94-51.*
   
5. Zgodę właściciela budynku lub wykonawcy posiadającego zezwolenie na rusztowanie. *

6. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub oświadczenie o braku sprzeciwu właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanego do złożonego zgłoszenia zamiaru umieszczenia urządzenia reklamowego w pasie drogowym , jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego.*

7. Aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i NIP.*

8  Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pod rusztowanie w okresie zgodnym z wnioskowanym.*

9. Opinię Działu Zarządzania Ruchem Urzędu Miejskiego ul.Gabrieli Zapolskiej 2/4 ,tel.071-777-86-49.*

*niepotrzebne skreślić

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. 2007r. Dz. U. nr 19, poz. 115).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenie warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz.1481).
3. Uchwała nr XXIV/869/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 września  2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach Miasta Wrocławia (Dz. U. Województwa  Dolnośląskiego  Nr 284, poz. 3106 .)
Załączniki
Msword

Aktualizacja: Ewa Mazur,   2015-07-01 00:16