... Ogłoszenia (1076)
Left_menu_07 Left_menu_09 Mapa


Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy

Wydział Ochrony Pasa Drogowego
Dział Zezwoleń i Opłat
Zespół Administracji Pasa Drogowego

- bud. B, pok. 101- tel.wew.227, 376 07 27;

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 460 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenie warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r., nr 140, poz.1481).
3. Uchwała nr XXIV/869/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 września  2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach Miasta Wrocławia (Dz. U. Województwa  Dolnośląskiego  z 24 października 2008r. Nr 284, poz. 3106 z późniejszymi zmianami)

Do wniosku dołączyć należy:

1)    szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji oraz wymiary reklamy i jej szatę graficzną* (w/w plan sytuacyjny można uzyskać w Zarządzie Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, Biuro Katastru Miejskiego);
2)    opinię Koordynatora Projektu Plastycznego Wystroju Miasta;
3)    pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na umieszczenie reklamy na zabytku;
4)    zgodę właściciela budynku lub wykonawcy posiadającego zezwolenie na rusztowanie;
5)    oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub oświadczenie o braku sprzeciwu właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanego do złożonego zgłoszenia zamiaru umieszczenia urządzenia reklamowego w pasie drogowym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego;
6)    kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego status prawny wnioskodawcy (np. wypis z właściwego rejestru lub ewidencji lub inny równoważny dokument) oraz kserokopie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;
7)    opinię Urzędu Miejskiego Wrocławia - Wydziału Inżynierii Miejskiej – Działu Zarządzania Ruchem.
Załączniki
Msword

Aktualizacja: Ewa Mazur,   2016-04-18 22:39