... Ogłoszenia (1076)
Left_menu_07 Left_menu_09 Mapa


Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (prowadzenie robót, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, umieszczanie obiektów budowlanych- niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, zajęcia na prawach wyłączności)


Wydział Ochrony Pasa Drogowego
Dział Zezwoleń i Opłat
Zespół Zajęć Planowych i Awaryjnych


Zajęcia planowe
Dzielnica Stare Miasto i Śródmieście
- bud. B, pok.112b,-tel.w.431 -  376 00 31
- bud. B, pok.112b,-tel.w.375 - 376 08 75
Dzielnica Krzyki
- bud.B, pok.110 – tel.w.436 – 376 00 36      
 - bud.B, pok.110 – tel.w.445  – 376 00 45             
Dzielnica Fabryczna
- bud.B,pok.109 - tel.w.452 – 376 00 52
 - bud.B, pok.109  – tel.w. 302  – 376 08 02              
 - bud.B, pok.109 -  tel.w. 302 –376 08 02              
Dzielnica Psie Pole
- bud.B, pok.102 – tel.w.240  – 376 07 40 
- bud.B, pok.102 – tel.w.436 –376 0036
 - bud.B,  pok.110 – tel.w.436  - 376 00 36

Zajęcia awaryjne
Dzielnice: Stare Miasto, Śródmieście
- bud.B, pok.111 –tel.wew.433  - 376 0033                
Dzielnice: Fabryczna, Psie Pole
- bud.B, pok.111– tel.wew.433 - 376 00 33            
Dzielnica Krzyki
- bud.B , pok.111 – tel.wew.276  – 376 07 76


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 460 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenie warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r., nr 140, poz.1481).
3. Uchwała nr XXIV/869/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 września  2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach Miasta Wrocławia (Dz. U. Województwa  Dolnośląskiego  z 24 października 2008r. Nr 284, poz. 3106 z późniejszymi zmianami).

Do wniosku dołączyć należy:

1.    Zestawienie elementów zajęcia pasa drogowego.
2.    Zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego oraz sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego w okresie zajęcia pasa drogowego: na prawach wyłączności/prowadzenia robót, uwzględniający istniejące oznakowanie pionowe, wraz z innymi elementami w obszarze planowanych prac (np. wiata przystankowa autobus – tramwaj, urządzenia zabezpieczające ruch pieszych, między innymi: słupki przeszkodowe, bariery łańcuchowe, słupki kamienne, słupy sygnalizacji ulicznej, ławki, drzewa, żywopłoty i gazony).
3.    Uzgodniony w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu projekt odbudowy nawierzchni pasa drogowego po robotach rozkopowych, jeżeli będą wykonywane.
4.    Plan sytuacyjny z zaznaczonym: przebiegiem urządzeń – sieci / przyłączy, innych urządzeń, lokalizacji zjazdów, zajęciem na prawach wyłączności.
5.    Harmonogram robót zawierający takie dane jak: kolejne fazy robót, w szczególności dotyczące odbudowy poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni jak również zakresu odtworzenia pasa drogowego.
6.    Pozwolenie na budowę lub przyjęcie zgłoszenia przez Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Architektury i Budownictwa lub (w przypadku umieszczania przyłączy, o których mowa w art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.)) odpowiednia mapa z naniesionym przebiegiem trasy przyłącza, uzgodniona z właścicielem sieci oraz w wymagających tego przypadkach protokół w zakresie uzgodnień dokumentacji projektowej z narady koordynacyjnej, o której mowa w art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.), do uzgodnionej dokumentacji projektowej.
7.    Zezwolenie na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym.
8.   Oświadczenie Inwestora lub potwierdzenie przyjęcia zlecenia na wykonanie badań laboratoryjnych zagęszczenia gruntu.
9.    Kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy (np. wypis z właściwego rejestru lub ewidencji lub inny równoważny dokument) oraz kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP.
10.  Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, w przypadku gdy inwestora reprezentuje pełnomocnik oraz kserokopię dowodu / dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
11.    W przypadku budowy lub przebudowy zjazdu, należy dodatkowo dołączyć do wniosku:
1)    uzgodniony w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu projekt budowlany zjazdu;
2)    zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu;
3)    zestawienie materiału rozbiórkowego wraz z określeniem ilości i rodzaju materiału przewidzianego do odzysku i ponownego wbudowania.

Zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów.
Załączniki
Msword

Aktualizacja: Ewa Mazur,   2016-07-18 10:04