... Ogłoszenia (777)
Left_menu_07 Left_menu_09 Mapa


Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Do wniosku należy dołączyć:
1. Zestawienie elementów zajęcia pasa drogowego.
2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego oraz sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, uwzględniający istniejące oznakowanie pionowe, wraz z innymi elementami w obszarze planowanych prac (np. wiata przystankowa autobus – tramwaj, urządzenia zabezpieczające ruch pieszych między innymi: słupki przeszkodowe, bariery łańcuchowe, słupki kamienne, słupy sygnalizacji ulicznej, ławki, drzewa, żywopłoty i gazony).
3. Uzgodniony w ZDiUM projekt odbudowy nawierzchni pasa drogowego po robotach rozkopowych, jeżeli będą wykonywane.
4. Plan sytuacyjny z zaznaczonym przebiegiem urządzeń - sieci/przyłączy; innych urządzeń; oraz lokalizacji obiektów.
5. Harmonogram robót zawierający takie dane jak: kolejne fazy robót, w szczególności dotyczące odbudowy poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni jak również zakresu odtworzenia pasa drogowego.
6. Decyzja - Pozwolenie na budowę lub przyjęcie zgłoszenia przez Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Architektury i Budownictwa, lub (w przypadku umieszczania przyłączy, działając w oparciu o przepisy art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane) mapa do celów projektowych z naniesionym przebiegiem trasy przyłącza, uzgodniona z właścicielem sieci oraz opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej UM we Wrocławiu do uzgodnionej dokumentacji projektowej.
7. Decyzja - ZDiUM na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej – obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym.
8. Oświadczenie Inwestora lub potwierdzenie przyjęcia zlecenia na wykonanie badań laboratoryjnych zagęszczenia gruntu.
9. Kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy (np. wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), oraz kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON oraz NIP.
10. Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, w przypadku gdy inwestora reprezentuje pełnomocnik oraz kserokopię dowodu/dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa.
11. W przypadku realizowania budowy zjazdu, należy dodatkowo dołączyć do wniosku :
- uzgodniony z zarządem dróg projekt zjazdu
- decyzję zarządu dróg na lokalizację zjazdu
- projekt odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki z zajmowanego terenu pasa drogowego
Zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów.


Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. 2004 r. Dz. U. Nr 204, poz. 2086 ze zmianami)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).
3. Uchwała Nr XXIV/869/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 września 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach Miasta Wrocławia (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 284, poz. 3106.).
Załączniki
Msword

Aktualizacja: Ewa Mazur,   2015-07-01 00:18