Ważny komunikat dla inwestorów i operatorów sieci podziemnych, planujących roboty w pasie drogowym w roku 2018

UWAGA! INWESTORZY ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH NIEZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ DROGOWĄ, OPERATORZY SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO, KTÓRYCH REALIZACJA WYMAGAĆ BĘDZIE ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, realizując obowiązki zarządcy drogi wynikające z przepisów art. 20 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., Nr 19, poz. 460), w zakresie koordynacji robót w pasie drogowym oraz w zakresie wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobierania opłat z tego tytułu,

przyjmuje zgłoszenia inwestorów o planowanych na 2018 rok pracach wymagających zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Powyższe zgłoszenia niezbędne są celem sporządzenia planu koordynacyjnego robót w pasie drogowym dróg publicznych i wewnętrznych na 2018 rok.
Niezgłoszenie przez inwestora planowanych na 2018 rok robót wymagających zajęcia pasa drogowego, może skutkować odmową wydania zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Zgłoszenia należy kierować pisemnie, na adres:

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – Wydział Ochrony Pasa Drogowego, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

w terminie do 31 grudnia 2017 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać, w szczególności:
1) nazwę i siedzibę inwestora występującego o zajęcie pasa drogowego;
2) cel zajęcia i rodzaj planowanych robót;
3) lokalizację – opis pasa drogowego (nazwę i odcinek ulicy, nr działki, AM, obręb);
4) wielkość zajęcia i rodzaj elementu pasa drogowego (jezdnia, chodnik, zieleń i inne);
5) planowany okres zajęcia pasa drogowego;
6) osobę do kontaktów (imię i nazwisko, nr telefonu).