Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej

Do wniosku należy dołączyć:
1. Aktualną mapę do celów projektowych z koncepcją zagospodarowania terenu i propozycją lokalizacji zjazdu oraz określeniem jego parametrów technicznych.
2. Charakterystykę obiektu, w tym: rodzaj działalności, wielkość obiektu, wielkość i strukturę ruchu generowanego przez obiekt i bilans miejsc postojowych.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości objętej inwestycją.
4. Wypis i wyrys z katastru nieruchomości dla działek objętych budową lub przebudową zjazdu, w tym działkę drogową (Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, al. M. Kromera 44, Wrocław, tel. 32-72-151).
5. W przypadku gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca należy przedłożyć odpowiednio wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub stosowne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej.
6. W przypadku ustanowienia przez stronę pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego pełnomocnictwa. ( art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 tekst jedn. z późn. zm.).

Po zapoznaniu się z przedmiotem sprawy Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta dodatkowo może zobowiązać wnioskodawcę do wykonania pomiarów ruchu na ulicy, do której włącza się obiekt w rejonie zjazdu (pomiary należy wykonać w dni robocze z pominięciem poniedziałku – godzin rannych i piątku – godzin popołudniowych. Pomiar poranny winien trwać od godz. 7.30 do 8.30, a popołudniowy od 15.30 do 16.30).