Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia materiałów wyborczych

Wniosek do pobrania:

Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia materiałów wyborczych – informacja o przepisach.

 1. Uprawnionym do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym dróg publicznych materiałów wyborczych (plakatów wyborczych, banerów) jest komitet wyborczy;
 2. Stawka opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi publicznej na wyłączność, w celu umieszczenia materiałów wyborczych wynosi, w zależności od kategorii drogi: gminna- 0,50 zł, powiatowa- 0,60 zł, wojewódzka- 0,70 zł, krajowa- 0,80 za 1 m2
 3. Wniosek należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym jego rozpatrzenie i wydanie zezwolenia przed terminem wskazanym we wniosku;
 4. Materiały wyborcze mogą zostać umieszczone w pasie drogowym dopiero po wydaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Samo złożenie wniosku nie uprawnia do zajęcia pasa drogowego;
 5. We wniosku określa się termin zajęcia pasa drogowego, powierzchnię plakatów wyborczych, banerów i miejsce ich lokalizacji (wykaz lokalizacji);
 6. Zgodę na umieszczenie materiałów wyborczych w pasie drogowym wydaje się wyłącznie na czas określony;
 7. Plakaty wyborcze, banery muszą zostać umieszczone w pasie drogowym w sposób nie stwarzający zagrożenia dla ruchu drogowego, nie mogą imitować znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz nie mogą być umieszczane na konstrukcjach wsporczych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 8. Zarządca drogi odmówi udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w miejscu, w którym umieszczenie materiałów wyborczych powodowałoby zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych.
 9. Zarządca drogi rozpatruje wnioski o udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego według kolejności ich wpływu. W przypadku gdy wniosek będzie niekompletny organ wezwie do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania;
 10. Zarządca drogi odmówi udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w lokalizacji objętej innym, uprzednio udzielonym zezwoleniem;
 11. Zarządca drogi wezwie komitet wyborczy do niezwłocznego usunięcia materiałów wyborczych o ile stwierdzi, że ich nośniki wykonane są w sposób nieestetyczny, konstrukcja może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników drogi, szata graficzna, powierzchnia lub ich lokalizacja jest niezgodna z udzielonym zezwoleniem.
 12. Zgodnie z treścią art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity- Dz. U. z 2017r, poz. 2222 ze zm.) za zajęcie pasa drogowego: bez zezwolenia zarządcy drogi; z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi; o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi – zarządca drogi wymierzy, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotnej, opłaty ustalonej w zezwoleniu.