Wyznaczenie zastrzeżonego stoiska postojowego (koperty) w strefie płatnego parkowania

Zasady wyznaczania zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) w strefie płatnego parkowania:

1. Wyznaczanie w terenie i likwidację zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) w strefie płatnego parkowania wykonuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, na podstawie projektu organizacji ruchu zatwierdzonego przez Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia reprezentującego Prezydenta Wrocławia – organ zarządzający ruchem, na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

2. Wzór wniosku o wyznaczenie zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia nr 9504/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2013 r.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 należy załączyć:
1) zatwierdzony przez właściwy organ projekt organizacji ruchu zawierający lokalizację zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty);
2) kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy potwierdzoną za zgodność
z oryginałem przez notariusza, nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia wniosku lub kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną za zgodność
z oryginałem przez pracownika ZDiUM przyjmującego wniosek, jeżeli wniosek składa osoba fizyczna;
3) aktualny wypis z właściwego rejestru lub ewidencji lub inny równoważny dokument (ważny trzy miesiące od daty wystawienia), potwierdzający upoważnienie wnioskodawcy do złożenia wniosku, jeżeli wniosek składa przedsiębiorca.

4. Wniosek ważny jest do ostatniego dnia roku kalendarzowego. W przypadku kontynuacji wnioskodawca składa nowy wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami, o których mowa w ust. 3 pkt 2-3.

5. Zastrzeżone stanowisko postojowe (koperta) wyznaczone jest w terenie, na okres nie krótszy niż jeden miesiąc kalendarzowy i nie dłuższy niż jeden rok, po uprzednim wniesieniu opłaty zgodnie z § 6 uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. ze zm., w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych  opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego  Nr 100, poz. 1548 z późń. zm.).

Należności powinny być wnoszone za każdy miesiąc z góry do 20-tego dnia miesiąca poprzedzającego kolejny miesiąc użytkowania bądź za cały okres użytkowania z góry do 20 – tego dnia miesiąca poprzedzającego. pierwszy miesiąc użytkowania, w formie o której mowa w ust. 6

6. Uiszczenie opłaty za korzystanie z  zastrzeżonego stanowiska postojowego można dokonać w formie:
1) gotówkowej w kasie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 49;
2) bezgotówkowej, przelewem na rachunek bankowy nr: PKO BP S.A. 81 1020 5226 0000 6402 0416 7193.

7. Wysokość opłaty za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę) wyznaczane na okres dłuższy niż jeden miesiąc, wynosi wielokrotność odpowiedniej opłaty za jeden miesiąc.

8. W przypadku rezygnacji z użytkowania zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) wnioskodawca składa do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu pismo z miesięcznym wyprzedzeniem.

Opłaty za zajęcie zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), w celu korzystania na prawach wyłączności:
1) w strefie A za jeden miesiąc 850 zł;
2) w strefie B za jeden miesiąc 850 zł;
3) w strefie C za jeden miesiąc 460 zł.