Zasady nabywania oraz zwrotu abonamentów

Zasady nabywania oraz zwrotu abonamentów

Formy wnoszenia opłaty za abonamenty:

 1. Abonament wydawany jest po uprzednim uiszczeniu odpowiedniej opłaty abonamentowej określonej w § 5 Uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. ze zm. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 3875 ze zm.), zwanej dalej Uchwałą.
 2. Uiszczenia opłaty abonamentowej można dokonać w formie:
 • gotówkowej w kasie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 49;
 • bezgotówkowej, w formie przedpłaty na rachunek bankowy PKO BP S.A.: 81 1020 5226 0000 6402 0416 7193 – abonament można odebrać po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku ZDiUM;
 • bezgotówkowej przy zamówieniu poprzez e-sklep (https://wroclaw.e-abonamenty.pl/) na wygenerowany w trakcie zamówienia numer rachunku bankowego.
 1. Wysokość opłaty abonamentowej za abonament nabywany na okres dłuższy niż jeden miesiąc, wynosi wielokrotność odpowiedniej opłaty abonamentowej za jeden miesiąc, z zastrzeżeniem wskazanych w uchwale wysokości opłat za pół roku i rok.
 2. Abonament można nabyć na okres nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy, nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą rozpoczęcia obowiązywania abonamentu. Abonamenty typu I i typu N można nabyć na okres nie dłuższy niż posiadanie do nich uprawnień.
 3. Abonament traci ważność z chwilą zmiany danych, na podstawie których został wydany lub z upływem terminu jego ważności.

 

Dokumenty potrzebne do odbioru abonamentów wydawanych w siedzibie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu:

 1. Do nabycia w siedzibie ZDiUM abonamentu typu I wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów:
 • dowodu uiszczenia opłaty abonamentowej – w przypadku uiszczenia opłaty w formie gotówkowej;
 • dowodu osobistego lub aktualnego zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały lub tymczasowy przy miejscach wyznaczonych do płatnego postoju, wydanego przez właściwy organ;
 • dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego z wpisem poświadczającym posiadanie pojazdu samochodowego z tytułu własności, współwłasności, umowy leasingu lub umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup pojazdu samochodowego;
 • stosownej umowy, w przypadku posiadania pojazdu samochodowego z tytułu umowy leasingu lub umowy kredytu na zakup pojazdu samochodowego.

Abonament typu I wydawany jest na okres nie dłuższy niż zameldowanie w obrębie strefy płatnego parkowania.

 1. Do nabycia w siedzibie ZDiUM abonamentu typu N wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów:
 • dowodu uiszczenia opłaty abonamentowej – w przypadku uiszczenia opłaty w formie gotówkowej;
 • dowodu osobistego osoby niepełnosprawnej;
 • orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N, wydanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego wydanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności wydane przed datą 23 sierpnia 2003 r. lub orzeczenia równoważnego wydanego na podstawie przepisów szczególnych przez organy rentowe lub legitymację osoby niepełnosprawnej wydaną przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisem potwierdzającym lekki stopień niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N a także terminem jej obowiązywania;
 • dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego z wpisem poświadczającym posiadanie pojazdu samochodowego z tytułu własności, współwłasności, umowy leasingu lub umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup pojazdu samochodowego;
 • stosownej umowy, w przypadku posiadania pojazdu samochodowego z tytułu umowy leasingu lub umowy kredytu na zakup pojazdu samochodowego;
 • aktualnego zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie w podstrefie I-IX oraz okres zatrudnienia, wystawionego przez pracodawcę nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przedłożenia dokumentów uprawniających do nabycia abonamentu;
 • aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w podstrefie I-IX wystawionego przez właściwy organ nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przedłożenia dokumentów uprawniających do nabycia abonamentu.

Abonament typu N wydawany jest na okres nie dłuższy niż okres ważności orzeczenia, o którym mowa w ust. 7 pkt 3 oraz na okres zatrudnienia w podstrefie płatnego parkowania, nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy.

 1. Do nabycia w siedzibie ZDiUM abonamentu typu P wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów:
 • dowodu uiszczenia opłaty abonamentowej – w przypadku uiszczenia opłaty w formie gotówkowej;
 • dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek, wydanego przez właściwy organ – w przypadku uiszczenia opłaty w formie bezgotówkowej;
 • dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego.
 1. Do nabycia w siedzibie ZDiUM abonamentu typu PI wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów:
 • dowodu uiszczenia opłaty – w przypadku uiszczenia opłaty w formie gotówkowej;
 • dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek, wydanego przez właściwy organ – w przypadku uiszczenia opłaty w formie bezgotówkowej;
 • dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego.
 1. Do nabycia w siedzibie ZDiUM abonamentu typu E wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów:
 • dowodu uiszczenia opłaty abonamentowej – w przypadku uiszczenia opłaty w formie gotówkowej;
 • dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek, wydanego przez właściwy organ – w przypadku uiszczenia opłaty w formie bezgotówkowej;
 • dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego;
 • świadectwa zgodności WE bądź świadectwo homologacji potwierdzające emisję CO2 w warunkach miejskich nie przekraczającą 100 g/km – w przypadku pojazdów hybrydowych.
 1. W przypadku, gdy opłata abonamentowa uiszczona jest w formie bezgotówkowej, uprawnionym do odbioru abonamentu jest dokonujący przelewu lub osoba posiadająca jego upoważnienie.
 2. Abonament typu GK wydawany jest na pisemny wniosek złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania służb, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 Uchwały, po uiszczeniu opłaty abonamentowej.

 

Zwrot lub wymiana abonamentu

 1. Wymiana abonamentu na skutek zmiany danych, na podstawie których abonament został wydany, następuje wyłącznie w siedzibie ZDiUM, a nabywca ma obowiązek zwrócić poprzednio otrzymany abonament.
 2. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży abonamentu nabytego w siedzibie ZDiUM można nabyć nowy abonament tego samego typu, wyłącznie na ten sam pojazd, na niewykorzystany okres ważności abonamentu, bez wnoszenia opłaty abonamentowej. Do wniosku o wydanie abonamentu należy przedłożyć wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość, oświadczenie o zniszczeniu, zagubieniu bądź kradzieży uprzednio wydanego abonamentu.

 

Abonamenty nabywane za pośrednictwem internetowego serwisu sprzedaży – e-sklep

 1. Za pośrednictwem e-sklepu można nabyć abonament typu i, typu P, typu PI i typu E.
 2. Zakup abonamentów typu I i typu E za pośrednictwem internetowego serwisu sprzedaży poprzedzony jest weryfikacją spełniania warunków określonych w Uchwale oraz Zarządzeniu nr 5670/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 listopada 2016 r. ze zm.
 3. Do nabycia abonamentu typu I za pośrednictwem internetowego serwisu sprzedaży uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne zameldowane na pobyt stały lub na pobyt czasowy przy miejscach wyznaczonych do płatnego postoju, które są właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, a prawo do własności pojazdu zostało odnotowane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 4. Warunkiem nabycia abonamentu typu E za pośrednictwem internetowego serwisu sprzedaży jest jednorazowa weryfikacja spełniania warunków określonych w Uchwale oraz Zarządzeniu nr 5670/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 listopada 2016 r. ze zm., która jest przeprowadzona w siedzibie ZDiUM, w budynku C, pokoju 301.
 5. Abonament traci ważność z chwilą zmiany danych, na podstawie których został wydany lub z upływem terminu jego ważności.
 6. Regulamin sprzedaży abonamentów za pośrednictwem sklepu internetowego dostępny jest na stronie e-sklepu https://wroclaw.e-abonamenty.pl.