Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i cennik opłat za zajęcie pasa drogowego

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (prowadzenie robót, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, umieszczanie obiektów budowlanych- niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, zajęcia na prawach wyłączności) wydaje:

Zespół Zajęć Planowych i Awaryjnych
Dział Zezwoleń i Opłat
Wydział Ochrony Pasa Drogowego

Zajęcia planowe
Dzielnica Stare Miasto i Śródmieście
– bud. B, pok.112b,- tel. wew. 431 –  376 00 31
– bud. B, pok.112b,- tel. wew. 375 – 376 08 75
Dzielnica Krzyki
– bud.B, pok.110 – tel. wew. 436 – 376 00 36
– bud.B, pok.110 – tel. wew. 445  – 376 08 02
Dzielnica Fabryczna
– bud.B,pok.109 – tel. wew. 452 – 376 00 52
– bud.B, pok.109  – tel. wew. 302  – 376 00 45
Dzielnica Psie Pole
– bud.B, pok.102 – tel. wew. 240  – 376 07 40
– bud.B, pok.102 – tel. wew. 436 –376 0036
– bud.B,  pok.110 – tel. wew. 436  – 376 00 36

Zajęcia awaryjne
Dzielnice: Stare Miasto, Śródmieście

– bud.B, pok.111 –tel. wew. 433  – 376 0033
Dzielnice: Fabryczna, Psie Pole
– bud.B, pok.111– tel. wew. 433 – 376 00 33
Dzielnica Krzyki
– bud.B , pok.111 – tel. wew. 276  – 376 07 76

Do wniosku dołączyć należy:

1.    Zestawienie elementów zajęcia pasa drogowego.
2.    Zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego oraz sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego w okresie zajęcia pasa drogowego: na prawach wyłączności/prowadzenia robót, uwzględniający istniejące oznakowanie pionowe, wraz z innymi elementami w obszarze planowanych prac (np. wiata przystankowa autobus – tramwaj, urządzenia zabezpieczające ruch pieszych, między innymi: słupki przeszkodowe, bariery łańcuchowe, słupki kamienne, słupy sygnalizacji ulicznej, ławki, drzewa, żywopłoty i gazony).
3.    Uzgodniony w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu projekt odbudowy nawierzchni pasa drogowego po robotach rozkopowych, jeżeli będą wykonywane.
4.    Plan sytuacyjny z zaznaczonym: przebiegiem urządzeń – sieci / przyłączy, innych urządzeń, lokalizacji zjazdów, zajęciem na prawach wyłączności.
5.    Harmonogram robót zawierający takie dane jak: kolejne fazy robót, w szczególności dotyczące odbudowy poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni jak również zakresu odtworzenia pasa drogowego.
6.    Pozwolenie na budowę lub przyjęcie zgłoszenia przez Urząd Miejski Wrocławia – Wydział Architektury i Budownictwa lub (w przypadku umieszczania przyłączy, o których mowa w art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.)) odpowiednia mapa z naniesionym przebiegiem trasy przyłącza, uzgodniona z właścicielem sieci oraz w wymagających tego przypadkach protokół w zakresie uzgodnień dokumentacji projektowej z narady koordynacyjnej, o której mowa w art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.), do uzgodnionej dokumentacji projektowej.
7.    Zezwolenie na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym.
8.   Oświadczenie Inwestora lub potwierdzenie przyjęcia zlecenia na wykonanie badań laboratoryjnych zagęszczenia gruntu.
9.    Kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy (np. wypis z właściwego rejestru lub ewidencji lub inny równoważny dokument) oraz kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP.
10.  Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, w przypadku gdy inwestora reprezentuje pełnomocnik oraz kserokopię dowodu / dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
11.    W przypadku budowy lub przebudowy zjazdu, należy dodatkowo dołączyć do wniosku:
1)    uzgodniony w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu projekt budowlany zjazdu;
2)    zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu;
3)    zestawienie materiału rozbiórkowego wraz z określeniem ilości i rodzaju materiału przewidzianego do odzysku i ponownego wbudowania.Zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego, ogródka gastronomicznego, stoiska przed obiektem handlowym, pojemnika do selektywnej zbiórki odzieży

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych (kiosk, pawilon handlowy oraz usługowy, kabina, półkabina telefoniczna) oraz na prawach wyłączności (parking, impreza, koncert, ogródek gastronomiczny, realizacja zdjęć do filmu, umieszczenie wystawki handlowej przed obiektem, pojemnik na odpady oraz do selektywnej zbiórki odzieży) wydaje:

Zespół Administracji Pasa Drogowego
Dział Zezwoleń i Opłat
Wydział Ochrony Pasa Drogowego

zajęcia pasa drogowego na wyłączność, obiekty budowlane i handlowe:
– bud. B, pok. 112a- tel. wew. 340, 376 08 40;
zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia pojemników do zbiórki odpadów:
– bud C, pok. 310 – tel. wew. 437, 376 00 37
zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi (ogrodzenia, obiekty budowlane):
– bud C, pok. 310 – tel. wew. 304, 376 08 04;

Do wniosku dołączyć należy:

1)    szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji (plan sytuacyjny można uzyskać w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, Biuro Katastru Miejskiego);
2)    zatwierdzony przez Urząd Miejski Wrocławia – Wydział Inżynierii Miejskiej – Dział Zarządzania Ruchem, projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego;
3)    oświadczenie o przyjęciu zgłoszenia lub posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę;
4)    zezwolenie na lokalizację obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym;
5)    opinię Koordynatora ds. Wystroju Plastycznego Miasta oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków(w przypadku lokalizacji w strefie ścisłego nadzoru konserwatorskiego).
6)    kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego status prawny wnioskodawcy (np. wypis z właściwego rejestru lub ewidencji lub inny równoważny dokument) oraz kserokopie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP.

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam wydaje:

Zespół Administracji Pasa Drogowego
Dział Zezwoleń i Opłat
Wydział Ochrony Pasa Drogowego

– bud. B, pok. 101- tel. wew. 227, 376 07 27;

Do wniosku dołączyć należy:

1)    szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji oraz wymiary reklamy i jej szatę graficzną* (w/w plan sytuacyjny można uzyskać w Zarządzie Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, Biuro Katastru Miejskiego);
2)    opinię Koordynatora Projektu Plastycznego Wystroju Miasta;
3)    pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na umieszczenie reklamy na zabytku;
4)    zgodę właściciela budynku lub wykonawcy posiadającego zezwolenie na rusztowanie;
5)    oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub oświadczenie o braku sprzeciwu właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanego do złożonego zgłoszenia zamiaru umieszczenia urządzenia reklamowego w pasie drogowym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego;
6)    kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego status prawny wnioskodawcy (np. wypis z właściwego rejestru lub ewidencji lub inny równoważny dokument) oraz kserokopie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;
7)    opinię Urzędu Miejskiego Wrocławia – Wydziału Inżynierii Miejskiej – Działu Zarządzania Ruchem.

Cennik opłat za zajęcie pasa drogowego

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg ustalone zostały Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/869/08 z dnia 11 września 2008 r., w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach Miasta Wrocławia (Dz. U. Województwa  Dolnośląskiego  z 24 października 2008r. Nr 284, poz. 3106 z późniejszymi zmianami).

1. Stawki opłaty za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym znajdują się w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Stawki opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za 1 m2 rzutu poziomego znajdują się załączniku nr 2 do uchwały.

3. Stawki opłaty za jeden dzień zajęcia pasa drogowego przez 1 m2 rzutu poziomego obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego znajdują się załączniku nr 3 do uchwały.

4. Stawki opłaty za jeden dzień zajęcia pasa drogowego przez 1 m2 powierzchni reklamy znajdują się w załączniku nr 4 do uchwały.

5. Stawki opłaty za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności, w celach innych niż określone w ust. 1-4, znajdują się w załączniku nr 5 do uchwały.

Wysokość czynszu należnego z tytułu oddawania w najem lub dzierżawę pasa drogowego dróg wewnętrznych ustala się przyjmując, jako stawki czynszu- odpowiednie stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych (drogi powiatowe lub gminne) określone w aktualnie obowiązującej uchwale Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach Miasta Wrocławia.


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 460 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenie warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r., nr 140, poz.1481).
3. Uchwała nr XXIV/869/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 września  2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach Miasta Wrocławia (Dz. U. Województwa  Dolnośląskiego  z 24 października 2008r. Nr 284, poz. 3106 z późniejszymi zmianami).