Zezwolenie lokalizacji w terenie obiektu/urządzenia niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego

Do wniosku należy dołączyć:

1)    aktualną mapę zasadniczą w skali 1:500 /2 egzemplarze/, z naniesioną lokalizacją obiektu lub urządzenia (w przypadku, gdy wniosek dotyczy zezwolenia na lokalizację reklamy / nośnika reklamowego: dokładną lokalizację urządzeń drogowych i innych reklam/domiary/);
2)    charakterystykę obiektu, urządzenia i sposobu jej umieszczenia w pasie drogowym (w przypadku, gdy wniosek dotyczy zezwolenia na lokalizację reklamy / nośnika reklamowego: parametry reklamy / nośnika reklamowego wraz z szatą graficzną);
3)    opinię Koordynatora Projektu Plastycznego Wystroju Miasta pl. Nowy Targ 1/8, tel. 071 777-93-58 (w przypadku, gdy wniosek dotyczy zezwolenia na lokalizację reklamy / nośnika reklamowego);
4)    pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na umieszczenie reklamy na zabytku (w przypadku, gdy wniosek dotyczy umieszczenia reklamy na zabytku);
5)    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku ustanowienia przez stronę pełnomocnika). Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa – podstawa prawna: art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Od ustanowionego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł i załączyć oryginał dowodu opłaty do wniosku – podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 , poz. 1635 z późn. zm.).

Podstawa prawna:
Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)